Forensisch onderzoek
zet vermoedens om
in feiten

Met de rendabele en succesvolle aanpak van CED Forensic kunnen wij u helpen de ware toedracht van schades te achterhalen en zo de schadelast helpen te beperken. Ook met schadeonderzoeken die zich tot buiten de landsgrenzen uitstrekken. Ook in het geval van fraude. En ongeacht of het om Property-, Mobility- of Vitality-dossiers gaat.

Doelgericht, diepgravend onderzoek naar oorzaken

Soms is het noodzakelijk heel nauwkeurig te kijken naar oorzaak en toedracht van bijvoorbeeld een brand, een autoschade, een inbraak en meer. Dit in verband met aansprakelijkheden en schade-uitkeringen. De forensisch onderzoekers van CED kunnen u hierbij helpen. Zij doen met veel kennis van zaken, doelgericht onderzoek op een breed terrein, met gebruik van de nieuwste (digitale) technologieën en onderzoeksmethoden.

In forensisch onderzoek draait alles om sporen. Die kunnen meer vertellen over wat er is gebeurd: fysieke sporen op een plaats delict, technische sporen (in het systeem van een auto) of digitale sporen. Als forensisch onderzoeker stellen we zulke sporen snel en zorgvuldig veilig, om deze later te onderzoeken, eventueel in combinatie met dossieranalyse. Dit doen we op basis van een helder plan van aanpak en in nauwe samenspraak met andere betrokken partijen. De kwaliteit van ons forensisch onderzoek wordt onafhankelijk onderschreven. Zo zijn we door het ministerie van Justitie en Veiligheid erkend als onderzoeksbureau (POB 141) en zijn we houder van het keurmerk Particuliere Onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (DNVB-2022034). Onze forensische bewijsvoering en rapportages zijn bovendien rechtsgeldig en meermaals doorslaggevend bij het doen van aangiftes en rechtszaken.

Binnen de werkzaamheden van CED Forensic zijn verschillende specialismen te onderscheiden, zoals :

Technisch brandonderzoek
Technisch braakschade onderzoek
Technisch waterschade onderzoek
Tactisch onderzoek
Onderzoek bij vermoeden van fraude
Werkgeversaans-
-prakelijkheid
Technisch voertuigonderzoek
Voertuigdiefst-
-alonderzoek
Verkeersonge-
-vallenanalyse
Uitlezen motormanagement voertuigen
Uitlezen Event Data Recorder (EDR)
Observatie-onderzoek
enzovoorts

Fraude-onderzoek: schadelast en andere risico’s beperken

Een verdachte bedrijfsbrand, een verzekerde die opvallend vaak slachtoffer is van autodiefstal, een onverklaarbaar ziekteverzuim – elke vorm van fraude is schadelijk voor de verzekeringssector. Het leidt immers tot een stijgende schadelast en ook tot reputatieschade, juist in een sector die gebaat is bij vertrouwen. Met inzet van CED Forensic kunt u voorkomen dat schadevergoedingen onterecht worden toegekend of onterechte uitkeringen terughalen.

Uw schadebehandelaren kunnen bij vermoedens van fraude vragen om de inzet van CED Forensic. Ook onze eigen schadebehandelaren en onderzoekers zijn alert op verdachte omstandigheden. Mochten zij iets opvallends signaleren en dit niet zelf kunnen oplossen, dan rapporteren zij dit. Zodat u kunt beslissen of u CED Forensic wilt inzetten. Doelgericht en discreet doen wij vervolgens ons onderzoek en zetten waar mogelijk vermoedens van fraude om in onweerlegbare feiten.

Benieuwd hoe CED Forensic u kan helpen?

Vier aspecten van een succesvolle aanpak

De succesvolle aanpak van CED Forensic wordt gekenmerkt door vier aspecten.
Snelheid
Onze Forensisch onderzoekers zijn snel inzetbaar en ter plekke. Want voor succesvol onderzoek is het essentieel dat we onmiddellijk in actie kunnen komen, om te voorkomen dat essentiële sporen en bewijzen verdwijnen.
Onderzoek
Wij zetten alle erkende interview- en onderzoekstechnieken en recherchevaardigheden in, ook in de digitale wereld. En met gebruik van state- of-the-art technologieën, zoals het uitlezen van autosleutels. Resultaten van ons tactisch en technisch of forensisch sporenonderzoek – soms aangevuld met de resultaten van een confrontatie met een verdachte – leggen we vast in een grondige en zorgvuldige rapportage.
Deze is dus verplaatst
Een ‘schone’ auto-inbraak, een dure claim direct nadat een verzekering is afgesloten of een tweede bedrijfsbrand onder dezelfde omstandigheden. Wij stimuleren het fraude-bewustzijn van iedereen die bij schadebehandeling is betrokken. Want fraude-onderzoek begint met vermoedens en een melding daarvan
Intensieve samenwerking
In succesvol forensisch onderzoek is intensieve samenwerking met andere partijen essentieel. Waar nodig betrekken wij specialisten binnen CED bij ons onderzoek, of externen zoals onderzoeksorganisatie TNO, artsen, juristen, bouwkundigen, cybercrime-experts of letselschadespecialisten. Ook hebben we in geval van fraude goede contacten met politie en justitie om tot rechtvaardige uitkomsten te komen.