ESG: voor een toekomst
waarin welzijn en welvaart
hand in hand gaan

Voor grote organisaties wordt het belangrijk zich te conformeren aan richtlijnen op het gebied van Environment, Social, Governance (ESG). Als Europees marktleider voelt CED de verantwoordelijkheid om een stap verder te gaan en binnen de sector een positief voorbeeld te zijn. Met de ESG-doelstellingen van de Europese Unie als leidraad zullen wij voortdurend onze organisatie en dienstverlening verder ontwikkelen. Zodat u úw ESG-ambities kunt realiseren.

Een positief verschil maken

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De ESG-richtlijnen vormen een rapportage- en meetinstrumment om de maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties te beoordelen. Van oudsher beschermt en behoudt CED wat van waarde is. Daarom laten we de ESG-richtlijnen leidend zijn voor onze strategie en bedrijfscultuur, zoals we dat hebben vastgelegd in onze ‘Declaration of Principles of Corporate Social Responsibility’. Samen met onze opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders en andere betrokkenen willen we een positief verschil maken en werken aan een toekomst waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan.

Voortbouwen op ervaringen uit het verleden

Hierbij kan CED voortbouwen op ervaringen uit het verleden. Al langer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid deel van onze organisatiecultuur. Informatie- en cyberveiligheid zijn geborgd met ISO27001- en ISAE3402 certificeringen, met AVG-trainingen voor onze medewerkers en met periodieke audits. Voor onze kantoren gebruiken we duurzame energie en scheiden we afval. We beperken ons wagenpark en stappen over op elektrische voertuigen. We werken aan een inspirerende en veilige werkomgeving waarbinnen medewerkers zich kunnen ontwikkelen en monitoren dit periodiek via medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Ook proberen we regelmatig iets terug te geven aan de maatschappij, bijvoorbeeld door jongeren een breder perspectief op de arbeidsmarkt te bieden.

Ook onze producten en diensten ‘vergroenen’

Afgelopen jaren werkten we ook aan een verdere verduurzaming van onze producten en diensten, om onze impact op de leefomgeving te minimaliseren. Technologische innovaties maakten het mogelijk om vaker en preciezer expertise op afstand te doen, zoals met Instant Expertise. Dit bespaarde autokilometers en verminderde onze CO2-uitstoot. Bij herstel in natura namen we het voortouw in duurzaam schadeherstel door beschadigde onderdelen niet te vervangen, maar te repareren en materialen te recyclen. Ook in andere CED-landen zetten we grote stappen als het gaat om ‘Repair over Replacement’ en ‘Smart Repair for Mobility’ (repareren met tweedehands onderdelen).

Volgende stappen en prioriteiten

Na ons eerste MVO-verslag in 2023 hebben we als CED de ESG-thema’s bepaald die voor onze organisatie de meeste impact hebben en het meest relevant zijn. De volgende thema’s worden komende jaren leidend in wat we doen:

Milieu
  • Ecologische voetafdruk verkleinen (CO2-footprint)
  • Circulair maken van materialen en diensten

Sociaal
  • Welzijn van medewerkers en mensen (talentontwikkeling, opleiding, diversiteit en inclusie, betrokkenheid etc.)
  • Maatschappelijke impact realiseren (ook voor klanten)

Governance
  • Databescherming en cyberveiligheid
  • Een geïntegreerde ESG-strategie, inclusief bijbehorende controles en rapportages

Voor elk thema hebben we prioriteiten gedefinieerd. Bijvoorbeeld het nauwkeurig in kaart brengen van onze CO2-voetafdruk en het invoeren van een CO2-impactfacturering, waarbij onze experts de CO2-uitstoot van het schadeherstel. Daarnaast hebben we een raamwerk van ambities opgesteld voor de hele CED Group. De komende 3 tot 5 jaar zullen de verschillende CED-landen deze verder uitwerken binnen hun nationale wetgeving en mogelijkheden. Ten slotte zal CED op basis van de geformuleerde criteria jaarlijks verantwoording afleggen over de resultaten, en zich transparant registreren bij (onder andere) de MVO-prestatieladder en Ecovadis.

Hoe kunnen onze ambities úw ESG-ambities ondersteunen?